Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatki

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-08-25 11:52:23
azja, wietnam, podatki

Prowadząc działalność gospodarczą w Wietnamie warto zapoznać się z systemem podatkowym.

Miejsca zamieszkania rezydenta/ obcokrajowca nie jest zdefiniowane, ale korporacja ogólnie uważa się za rezydenta, jeśli jest zarejestrowana w Wietnamie. Wszystkie spółki i inne osoby prawne, wchodzące w skład i prowadzące działalność w Wietnamie są przedmiotem różnych lokalnych podatków pośrednich i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Mają również obowiązek zastosować normy wietnamskiego systemu rachunkowości (VASS) i wietnamskie standardy rachunkowości (VAS). Są one ogólnie oparte na międzynarodowych standardach rachunkowości, z pewnymi modyfikacjami. Przedsiębiorstwa zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą w Wietnamie bez tworzenia legalnej obecności biznesowej mogą podlegać opodatkowaniu w ramach reżimu FCWT zagranicznego kontrahenta, który zawiera głównie podatek od towarów i usług (VAT) i CIT. Muszą opłacać te same podatki od firm, co firmy lokalne, jeśli spełniają warunki prowadzenia działalności rezydentnej i są zarejestrowane zgodnie z odpowiednimi przepisami handlowymi w Wietnamie. Dla celów podatku od przedsiębiorstw nie ma różnicy pomiędzy przepisami podatkowymi mających zastosowanie do firm będących własnością Wietnamczyków i zagranicznych firm.

 

Organ podatkowy Generalny Urząd Podatkowy

 

Opodatkowanie przedsiębiorstw

Mieszkańcy są opodatkowani od przychodu na całym świecie; Nierezydenci podlegają opodatkowaniu tylko od przychodu z Wietnamu Zagranicznych źródła przychów osiąganego przez mieszkańców podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych w taki sam sposób jak przychód z Wietnamu. Standardowa stawka CIT wynosi 20% dla każdej firmy, w Wietnamie. Przedsiębiorstwa naftowe i gazowe oraz inne sektory wykorzystujące rzadkie i cenne zasoby naturalne podlegają opodatkowaniu według stawek od 32% do 50%, z zastrzeżeniem szczegółowej decyzji Ministerstwa Finansów w poszczególnych przypadkach. Wietnamski CIT jest stosowane na poziomie krajowym, bez żadnych dodatkowych podatków lokalnych. Nie istnieje żaden podatek wyrównawczy lub alternatywny podatek minimalny.

 

Rok podatkowy/ rozliczenia podatku

Standardowym rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Inne lata fiskalne są dozwolone, pod warunkiem, że koniec roku podatkowego to koniec kwartału. Płatnicy podatku CIT muszą powiadomić lokalne urzędy podatkowe o formie rozliczania podatków finansowych dla celów sprawozdawczych.

 

Podatek od zysków kapitałowych

Ogólnie rzecz biorąc zyski kapitałowe, osiągnięte przez przedsiębiorstwo w Wietnamie będą częścią dochodu do opodatkowania przedsiębiorstwa i będą opodatkowane według standardowej stawki CIT. W odniesieniu do zysków kapitałowych nie stosuje się żadnej motywacyjnej stawki CIT, wyłączeń lub obniżonych stawek. Wartość transferu opiera się na rzeczywistej cenie według umowy transferowej. Uznaje się, że godziwa wartość rynkowa zostanie wykorzystana, jeśli nie będzie dostępna cena umowy lub jeśli cena podana w umowie jest uznana za niebędącą wartością rynkową. Zyskiem podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka przychodów ze sprzedaży pomniejszona o koszty i koszty transferu. Szczególny podatek od zysków kapitałowych, zwany podatkiem od zysków z tytułu przydziału kapitału (CAPT), jest nałożony na zyski dokonywane przez zagraniczne przedsiębiorstwa w związku z przenoszeniem udziałów w zagranicznej lub niezarejestrowanej wietnamskiej spółce. CAPT wynosi 20%. Zbycie inwestycji w przedsiębiorstwie wietnamskim wymaga zatwierdzenia przez organy wydające licencję.

 

Pozostałe podatki

Firmy wykorzystujące zasoby naturalne, w tym wodę, podlegają podatkowi od zasobów naturalnych (NRT) w różnych stawkach od 1% do 40%. Podatek rejestracyjny firmy (podatek od licencji komercyj-nych) jest pobierany corocznie od wszystkich firm i spółek i waha się od VND 1 mln do VND 3 mln, w zależności od rodzaju działalności.

 

Podatki od sprzedaży - VAT (włącznie, usługi finansowe)

Standardowa stawka VAT wynosi 10%. Stawki 0% i 5% stosuje się odpowiednio do eksportu niektórych towarów / usług i odpowiednio, świadczenia pewnych podstawowych towarów i usług. Istnieje szeroki zakres zwolnienia od VAT towarów i usług (np.) niektóre rodzaje produkcji rolnej, usług medycznych, edukacji i szkoleń, itp.). Szczególny podatek od sprzedaży (SST) ma zastosowanie w produkcji i importu niektórych towarów oraz świadczenie niektórych usług (np.) alkoholu, pojazdów silnikowych, benzyny, tytoniu, niektórych urządzeń klimatyzacyjnych, hazardu, masaży, kijów golfowych, loterii, itp.). Stawki SST wahają się od 10% do 70%. Preferencyjne stawki celne 0 – 135% stosuje się do towarów importowanych do Wietnamu i pochodzących z krajów o najbardziej uprzywilejowanym statusie handlowym z Wietnamem. Specjalne preferencyjne stawki celne od 0% do 135% stosuje się do towarów z kilku krajów które mają umowy o wolnym handlu (FTA) z Wietnamem, w tym CEPT (tj. Kraje ASEAN) i innych umo-wach o wolnym handlu (np.) umowa o wolnym handlu ASEAN – Japonia, umowa o wolnym handlu ASEAN – Indie, układ strefy wolnego handlu ASEAN-Chiny, umowa o wolnym handlu ASEAN – Korea i ASEAN – Australia i umów` o wolnym handlu Nowej Zelandii). Cło jest pobierane od wywozu zasobów naturalnych w stawkach do 45%, natomiast cło eksportowe jest powszechnie stosowane przy wywozie złomu i surowców.

 

Podatek od wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych

Nie ma podatku od wynagrodzeń płaconego przez pracodawców. Pracodawcy i pracownicy podlegają ustawowym składkom na ubezpieczenie społeczne (pracodawcy w wysokości 18% oraz pracownicy w wysokości 8%). Składki te są ograniczone do niższego łącznego wynagrodzenia zakontraktowanego pracownika lub VND 21 milionów miesięcznie (co odpowiada 1000 USD). Pracodawcy i pracownicy mają obowiązek przyczynić się do ubezpieczenia zdrowotnego (pracodawcy w wysokości 3%) i pracownicy w wysokości 1,5%. System ubezpieczenia na wypadek bezrobocia stosuje się do obywateli Wietnamu pracujących na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony lub z określonym okresem 12-36 miesięcy, z pracodawcami, którzy mają co najmniej dziesięć osób w ich organizacji. Ubezpiecze-nie na wypadek bezrobocia wynosi 3%, z czego państwo, pracodawcy i pracownicy płacą 1%.

***

Źródło: Treasury Management Profile 2016 Vietnam. HSBC