Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatki

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Hajłasz | 2018-06-04 12:16:27
azja, wietnam, podatki

Prowadząc działalność gospodarczą w Wietnamie warto zapoznać się z systemem podatkowym.

Wietnamski system podatkowy przewiduje następujące formy opodatkowania:

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od wykonawców zagranicznych (foreign contractor tax),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek od wartości dodanej,
 • specjalny podatek handlowy (special sales tax),
 • podatek przywozowy i wywozowy,
 • podatek od zasobów naturalnych (natural resources tax)
 • podatek na ochronę środowiska (environment tax).

 

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 

Ustawa o CIT ma zastosowanie do wszystkich podmiotów krajowych i zagranicznych, które prowadzą działalność w Wietnamie. Ustawa o CIT również rozszerza definicję płatnika podatku na wszystkie przedsiębiorstwa zagraniczne, które uzyskują dochody w Wietnamie, niezależnie od tego, czy mają w Wietnamie stałe miejsce prowadzenia działalności. Od 2016 r. standardowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 20%, o ile nie ma zastosowania żadna ulga podatkowa.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych obowiązująca dla działalności w zakresie poszukiwania i wydobycia złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i innych cennych zasobów naturalnych wynosi od 32% do 50%. Stawka zmienia się w zależności od konkretnego projektu i podmiotu.

 

Niektóre projekty inwestycyjne mogą się kwalifikować do objęcia wakacjami podatkowymi i preferencyjnymi stawkami podatkowymi. Stawki preferencyjne w wysokości 10% i 17% są przyznawane odpowiednio na okres 15 i 10 lat. Wakacje podatkowe polegają na zwolnieniu z podatku przez okres od 2 do 4 lat oraz na obniżeniu stawki podatku na okres od 4 do 9 lat.

 

Zyski ze sprzedaży akcji lub udziałów bądź przeniesienia kapitału w przedsiębiorstwach podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Wietnam podpisał traktaty podatkowe dotyczące unikania podwójnego opodatkowania z ponad 70 krajami i regionami.

 

Zasady ogólne: dochodem przedsiębiorstwa podlegającym opodatkowaniu jest dochód wykazany w sprawozdaniu finansowym, z zastrzeżeniem określonych korekt. Dochód podlegający opodatkowaniu obejmuje również dochody uzyskane przez oddziały przedsiębiorstwa z prowadzonej działalności gospodarczej i z innych źródeł.

 

Przedsiębiorstwo może odliczać koszty tylko w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • Wydatki zostały faktycznie poniesione i są związane z działalnością produkcyjną i gospodarczą przedsiębiorstwa.
 • Wydatki są udokumentowane kompletnymi fakturami i dowodami księgowymi wymaganymi przez prawo.
 • Wydatki od 20 mln VND wzwyż muszą być udokumentowane dowodami płatności bezgotówkowych.
 • Wydatki nie mogą być ujęte na liście kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

 

Rozliczanie strat: przedsiębiorstwa ponoszące straty mogą przenosić straty na kolejne okresy maksymalnie przez pięć lat i odliczać te straty od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Straty muszą być przenoszone w całości na pięć kolejnych lat (wliczając rok wakacji podatkowych).

 

Grupy kapitałowe: przenoszenie zysków i strat między jednostkami dominującymi i zależnymi jest niedozwolone.

 

 

 

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 

Zgodnie z ustawą o PIT, która weszła w życie 1 lipca 2013 r., płatnikami podatku są rezydenci i nierezydenci uzyskujący dochody podlegające opodatkowaniu. Rok podatkowy w Wietnamie jest zbieżny z rokiem kalendarzowym. Jeżeli jednak osoba fizyczna przebywa w Wietnamie przez mniej niż 183 dni w roku kalendarzowym pierwszego przyjazdu, pierwszym rokiem podatkowym będzie okres 12 miesięcy od dnia przybycia do Wietnamu. Następnie rok podatkowy będzie zbieżny z rokiem kalendarzowym.

 

Rezydenci są obciążani podatkiem od dochodów uzyskiwanych ze źródeł krajowych i zagranicznych, natomiast nierezydenci są opodatkowani wyłącznie z tytułu dochodów uzyskiwanych ze źródeł w Wietnamie. Zgodnie z ustawą o PIT, dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje dochody z działalności gospodarczej, zatrudnienia, inwestycji kapitałowych itd.

 

Dla rezydentów podatkowych stosuje się progresywną skalę podatkową z krańcowymi stawkami od 5% do 35% dla dochodu ze źródeł krajowych i zagranicznych. W przypadku nierezydentów podatkowych nakładany jest podatek w zryczałtowanej stawce 20% na dochody uzyskiwane w Wietnamie.

 

 1. Podatek od wykonawców zagranicznych (FCT)

 

Zagraniczne organizacje i osoby fizyczne prowadzące dozwoloną działalność w Wietnamie bez zakładania podmiotu prawnego podlegają podatkowi FCT, na który składają się podatek od wartości dodanej (VAT) i CIT. Stawki zależą od rodzaju działalności gospodarczej (zazwyczaj wynoszą od 0,1 do 10%).

Inwestorzy zagraniczni zbywający papiery wartościowe (np. akcje notowane lub udziały w spółkach publicznych) podlegają podatkowi zryczałtowanemu w wysokości 0,1% całkowitych wpływów ze sprzedaży, niezależnie od tego, czy zbycie przyniosło zyski. Dywidendy i przekazywanie zysków przez oddziały nie podlegają podatkowi u źródła.

 

Odsetki są opodatkowane u źródła podatkiem dochodowym w wysokości 5%. Na opłaty licencyjne na rzecz zagranicznych osób prawnych z tytułu transferu technologii i licencji nakładany jest podatek dochodowy od osób prawnych u źródła w wysokości 10%. Na opłaty z tytułu korzystania z licencji na znak towarowy nakładany jest podatek dochodowy od osób prawnych u źródła w wysokości 10% oraz VAT w wysokości 5%.

 

 1. Podatki pośrednie

 

Podatek od towarów i usług (VAT) nakładany jest na wszystkie towary i usługi, których konsumpcja odbywa się w Wietnamie oraz które przywożone są do Wietnamu, w tym towary i usługi objęte specjalnym podatkiem konsumpcyjnym, z wyjątkiem pozycji nieopodatkowanych.

 • Stawka ogólna: 10%
 • Eksport towarów i usług: 0%
 • Niektóre towary i usługi, np. zaopatrzenie w wodę, płody rolne, artykuły medyczne i pomoce dydaktyczne: 5%

 

Specjalny podatek konsumpcyjny (SCT) jest nakładany na importowane lub produkowane na miejscu papierosy, piwo, alkohole wysokoprocentowe, pojazdy silnikowe, paliwa i klimatyzatory, a także usługi, w tym kasyna, zakłady, pola golfowe i lokale rozrywkowe. Produkty eksportowe są zwolnione z podatku SCT.

 

 1. Inne podatki
  1. Podatek na ochronę środowiska

 

Opodatkowaniu podlegają benzyna, oleje, smary, węgiel kamienny, roztwory chlorofluorowęglowodorów (HCFC), torebki foliowe, środki chwastobójcze, termitobójcze i owadobójcze, środki do impregnacji drewna oraz środki owadobójcze do magazynów.

 

 1. Podatek od zasobów naturalnych (NRT)

 

Podatek dotyczy branż eksploatujących zasoby naturalne w Wietnamie. Przedmiotem opodatkowania są minerały metaliczne, minerały niemetaliczne, produkty leśne z lasów naturalnych, naturalne produkty morskie i naturalna woda mineralna, inne zasoby naturalne i ropa naftowa.

 

 1. Ceny transferowe

 

Wietnamskie organy podatkowe mogą ponownie przeliczać cenę zakupu lub sprzedaży w celu uwzględnienia krajowych lub zagranicznych cen rynkowych. Metody dozwolone przepisami prawa są bardzo zbliżone do metod przewidzianych w wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Dozwolona jest między innymi metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odprzedaży czy metoda koszt plus.

 

 

 1. Kontrola podatkowa

 

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana raz w roku lub doraźnie. Wszelkie zaniżenia podatków stwierdzone przez inspektora podatkowego podlegają karze w wysokości 20% (lub 100%–300%, jeżeli zostaną uznane za uchylanie się od opodatkowania) i doliczane są do nich odsetki za zwłokę.

 

 1. Finansowanie działalności

 

Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym mają obowiązek otworzyć rachunek w banku zlokalizowanym w Wietnamie, który jest zatwierdzony przez Wietnamski Bank Narodowy. Wszelkie transakcje walutowe, takie jak płatności czy przekazy zagraniczne, muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi przez SBV.

Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym mogą nabywać waluty obce od banku komercyjnego w celu spełnienia wymogów bieżących transakcji lub innych dozwolonych transakcji, pod warunkiem, że bank ten dysponuje daną walutą.

Inwestorzy zagraniczni nie podlegają ograniczeniom w zakresie minimalnej wysokości kapitału inwestycyjnego, ponieważ w Wietnamie nie obowiązują żadne zasady dotyczące cienkiej kapitalizacji, z wyjątkiem określonych sektorów, w których wymagana jest określona wysokość kapitału prawnego (własnego).

Źródło: Treasury Management Profile 2016 Vietnam. HSBC

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Okna Toruń

Na początek Dobór okien do domu jest niezwykle ważny nie tylko ze względu na wygląd i e...
Polska - Toruń 2021-11-28 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

DJ Toruń

DJ konferansjer na wesele – podstawa udanej zabawy Ten, kto planuje wesele, marzy o tym,...
Polska - Toruń 2021-11-28 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Licówki

Uzupełnienia protetyczne – licówki stomatologiczne Licówki należą do grup...
Polska - Toruń 2021-11-28 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert