Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuFormy działalności gospodarczej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-08-25 12:48:16
azja, wietnam, formy działalności gospodarczej,

Planując działalność gospodarczą w Wietnamie warto zapoznać się z formami działalności gospodarczej.

Od 1 czerwca 2015 Ustawa o Przedsiębiorstwach (Law on Enterprises – LOE), określa sześć form działalności gospodarczej w Wietnamie:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Przedsiębiorstwa państwowe
 • Spółka Akcyjna
 • Prywatne przedsiębiorstwo
 • Spółka osobowa
 • Grupa firm

Podmiot zagraniczny może ustanowić swoją obecność w Wietnamie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z jednym lub wieloma członkami, spółka akcyjna, spółka osobowa, oddział, umowę o współpracy gospodarczej lub przedstawicielstwo.

 

Zagraniczni inwestorzy mają również prawo nabywać udziały w istniejących przedsiębiorstwach krajowych, z zastrzeżeniem ograniczeń własnościowych zależnie od danego sektora przemysłu.

 

Główne cechy i struktury zarządzania każdego rodzaju podmiotów gospodarczych są podsumowane poniżej.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited liability company, LLC)

Istnieją dwa rodzaje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z jednym członkiem,
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dwoma lub ponad dwoma członkami.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie są uprawnione do wydawania akcji i maksymalna liczba członków w spółce nie może przekroczyć pięćdziesięciu.

 

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wietnamie

Zagraniczni inwestorzy, chcący założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Wietnamie i planujący inwestycje w tym kraju, muszą mieć projekt inwestycyjny. Projekt inwestycyjny to zbiór ofert i deklaracji firmy, opisujący plan operacji średnio- i długoterminowym kapitałem na określonym obszarze, w danym okresie czasu. Wymagana jest również dokumentacja potwierdzająca prawny status inwestorów, wniosek o preferencyjne traktowanie inwestycji oraz raport zdolności finansowych inwestora.

 

Projekt inwestycyjny zostaje oszacowany i w ciągu 15 dni od złożenia wydawany jest Certyfikat Inwestycji a następnie Certyfikat Rejestracji Przedsiębiorstwa (Business Registration Certificate, BRC). Ten proces może trwać dłużej, jeżeli urząd wymaga dodatkowych dokumentów. W niektórych przypadkach Certyfikat Inwestycji może zostać wydany automatycznie. Urząd ma również prawo odmówić wydania certyfikatów według własnego uznania.

 

Po założeniu firmy, należy dokonać szeregu dalszych formalności:

 • Zawiadomienie wybranych wietnamskich gazet o pomyślnej rejestracji i podanie im treści Certyfikatu Inwestycji
 • Otwarcie kont bankowych
 • Rejestracja w lokalnych urzędach podatkowych i innych właściwych organach

 

Wymóg kapitałowy

Zazwyczaj nie ma maksymalnego lub minimalnego wymogu dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , jednak w niektórych sektorach rynku przedsiębiorstwo musi być w stanie spełnić określone wymogi progu kapitałowego, zanim zostanie dopuszczone do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Na przykład dla banków zagranicznych, minimalny wymóg kapitałowy to 3 biliony VND. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zmniejszyć swój kapitał zakładowy zgodnie z ustawą o przedsiębiorstwach (art. nr 48 /Ustawa o przedsiębiorstwach 68/2014/QH13).

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może emitować akcji. Poza gotówką, wkłady kapitałowe mogą być wykonywane w postaci złota, prawa użytkowania gruntu, prawa własności intelektualnej, technologii, know-how i innych aktywów.

 

Statut przedsiębiorstwa

Statut przedsiębiorstwa jest wymaganym elementem dokumentacji składanej podczas rejestracji firmy. Firma podlega Ustawie o Inwestycjach oraz Ustawie o Przedsiębiorstwach, ale statut reguluje zarząd, obowiązki i przywileje przyznane spółce, jej zarządowi i akcjonariuszom.

 

Statut przedsiębiorstwa powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwa firmy, siedziby zarządu, oddziałów i przedstawicielstw,
 • wykaz działalności gospodarczych firmy,
 • kapitał zakładowy oraz wszelkie metody zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego,
 • imię i nazwisko, adres, obywatelstwo i inne podstawowe dane identyfikacyjne właściciela firmy,
 • prawa i obowiązki właściciela,
 • struktura zarządzania,
 • przedstawiciel prawny spółki,
 • formalny sposób podejmowania decyzji,
 • metody rozstrzygania sporów,
 • metody obliczania wynagrodzenia i dodatków dla przewodniczących, dyrektorów i dyrektorów generalnych,
 • zasady podziału zysku i rozliczania strat,
 • procedury rozwiązania i likwidacji.

Pod warunkiem, że statut nie jest sprzeczny z ustawami państwa, jest on wiążący dla przedsiębiorstwa i jego właścicieli.

 

Struktura zarządu

Struktura zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależy od liczby właścicieli spółki.

 

W spółce z jednych właścicielem, struktura zarządu składa się z przedstawicieli powołanych przez właściciela i z dyrektora generalnego.

 

W spółce z wieloma właścicielami zarząd spółki składa się z rady członków, przewodniczącego rady członków i dyrektora generalnego.

 

Dyrektor generalny jest powoływany przez członków w celu zarządzania bieżącą działalnością spółki. Przewodniczący rady członków, wybierany poprzez głosowanie rady, może być równocześnie dyrektorem generalnym.

 

W spółkach w których łączna ilość członków przekracza jedenaście, musi powstać Rada Nadzorcza w celu dozoru i kontroli kierunku firmy. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej opisane są w statucie przedsiębiorstwa.

 

Obowiązki sprawozdawcze

Każda firma prowadząca działalność w Wietnamie musi być zgodna z wietnamskimi standardami księgowości, ustalanymi przez Ministerstwo Finansów. Firmy są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w terminie 30 dni w przypadku prywatnych przedsiębiorstw i w ciągu 90 dni dla innych przedsiębiorstw, od końca roku fiskalnego.

 

Spółka akcyjna (Joint-stock company)

Spółka akcyjna jest spółką, której kapitał zakładowy podzielony jest na akcje posiadane przez trzy lub więcej organizacji lub osób. Jest uznanym podmiotem prawnym i jedyną spółką która według prawa wietnamskiego, może emitować akcje. Jej akcjonariusze są odpowiedzialni za długi i zobowiązania do wysokości wniesionego kapitału. Spółka akcyjna może emitować papiery wartościowe i figurować na giełdzie papierów wartościowych. Spółka akcyjna może być w 100 procentach własnością zagranicznego inwestora, własnością kraju, lub może przybrać formę joint-venture pomiędzy inwestorami zagranicznymi i krajowymi.

 

Założenie spółki akcyjnej w Wietnamie

Spółkę akcyjną zakładają jej akcjonariusze-założyciele na podstawie objęcia swoich udziałów w spółce. Wymagane jest aby akcjonariuszy było co najmniej trzech. Maksymalna liczba akcjonariuszy nie jest prawnie ograniczona.

Po założeniu firmy, należy dokonać szeregu dalszych formalności, jak:

 • Zawiadomienie wybranych wietnamskich gazet o pomyślnej rejestracji i podanie im treści Certyfikatu Inwestycji.
 • Otwarcie kont bankowych.
 • Rejestracja w lokalnych urzędach podatkowych i innych właściwych organach.

 

Kapitał akcyjny oraz akcjonariusze

Zakładający akcjonariusze muszą posiadać przynajmniej 20 procent całkowitych udziałów w spółce akcyjnej oferowanych na sprzedaż. Akcjonariusze mogą być obywatelami Wietnamu lub innych krajów. Spółka akcyjna musi dokonać emisji akcji zwykłych i może emitować akcje uprzywilejowane oraz/lub obligacje. Do akcji uprzywilejowanych należą:

 • Akcje z przywilejami w głosowaniu – posiadane tylko przez organizacje zatwierdzone przez rząd i przez akcjonariuszy-założycieli spółki.
 • Akcje o uprzywilejowanych dywidendach.
 • Umarzalne akcje uprzywilejowane.
 • Inne akcje uprzywilejowane, określone w statucie spółki.

Akcjonariusze mają prawo do wymiany akcji uprzywilejowanych na akcje zwykłe ale nie mogą wymieniać akcji zwykłych na uprzywilejowane.

 

Akcje spółki mogą być dowolnie transferowane pomiędzy akcjonariuszami, oprócz akcji z przywilejami w głosowaniu.

 

Statut przedsiębiorstwa

Statut przedsiębiorstwa jest wymaganym elementem dokumentacji składanej podczas rejestracji firmy. Firma podlega Ustawie o inwestycjach oraz Ustawie o przedsiębiorstwach, ale statut reguluje władze, obowiązki i przywileje przyznane spółce, jej władzom i akcjonariuszom.

 

Statut przedsiębiorstwa powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwa firmy, siedziby zarządu, oddziałów i przedstawicielstw,
 • wykaz działalności gospodarczych firmy,
 • kapitał zakładowy oraz wszelkie metody zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego,
 • imię i nazwisko, adres, obywatelstwo i inne podstawowe dane identyfikacyjne właściciela firmy,
 • prawa i obowiązki właściciela,
 • struktura zarządzania,
 • przedstawiciel prawny spółki,
 • formalny sposób podejmowania decyzji,
 • metody rozstrzygania sporów,
 • metody obliczania wynagrodzenia i dodatków dla przewodniczących, dyrektorów i dyrektorów generalnych,
 • zasady podziału zysku i rozliczania strat,
 • procedury rozwiązania i likwidacji.

Pod warunkiem, że statut nie jest sprzeczny z ustawami państwa, jest on wiążący dla przedsiębiorstwa i jego właścicieli.

 

Struktura zarządu

Struktura zarządu spółki akcyjnej składa się z walnego zgromadzenia akcjonariuszy, rady dyrektorów, dyrektora generalnego i rady nadzorczej (jeśli spółka ma ponad dziesięciu akcjonariuszy).

 

Rada dyrektorów powinna składać się przynajmniej z trzech członków, ale nie więcej niż jedenastu. Członkowie rady są wybierani podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy na kadencje do pięciu lat. Rada dyrektorów ma prawo do podejmowania decyzji, egzekwowania praw spółki i wywiązywania się ze zobowiązań w imieniu firmy.

 

Obowiązki sprawozdawcze

Każda firma prowadząca działalność w Wietnamie musi być zgodna z wietnamskimi standardami rachunkowości, ustalanymi przez Ministerstwo Finansów. Firmy są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w terminie 90 dni od końca roku fiskalnego.

 

Roczne sprawozdania finansowe spółek akcyjnych muszą być poddane audytowi, zanim zostaną przedstawione na walnym zgromadzeniu.

 

Wszyscy akcjonariusze posiadający akcje przez ponad rok, mają prawo wglądu do sprawozdania finansowego w określonym czasie.

 

Spółka osobowa (Partnership)

Spółka osobowa może być założona w Wietnamie przez przynajmniej dwie osoby będące członkami spółki i współwłaścicielami przedsiębiorstwa. Te osoby zostają partnerami i są w nieograniczonym stopniu odpowiedzialnie za zobowiązania spółki.

 

Spółka może również zawierać partnerów z ograniczoną odpowiedzialnością, którymi mogą być osoby lub organizacje, które przedłożą część kapitału i są odpowiedzialne do sumy wartości tego kapitału.

 

Spółki osobowe nie są popularną formą biznesu w Wietnamie.

Oddziały i biura przedstawicielskie
Zgodnie z prawem handlowym, zagraniczni inwestorzy mogą założyć stałe biuro reprezentacyjne lub oddział w Wietnamie. Podlegają one następującym zasadom:

 • każde zagraniczne przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność przez ponad rok, otrzyma zezwolenie na otwarcie biura reprezentacyjnego w Wietnamie,
 • zagraniczne przedsiębiorstwa prowadzące działalność przez ponad 5 lat otrzymają zezwolenia na otwarcie oddziału w Wietnamie,
 • licencja na otwarcie biura reprezentacyjnego lub oddziału jest ważna przez 5 lat i może być przedłużona lub odnowiona po wygaśnięciu,
 • oddziały są uprawnione do prowadzenia działalności na podstawie licencji,
 • pracownicy biur reprezentacyjnych i oddziałów podlegają odpowiednim obowiązkom podatkowym, zgodnie z wietnamskim prawem,
 • oddziały muszą przestrzegać wymogów księgowych, opisanych w wietnamskim prawie,
 • oddziały muszą zdawać roczne sprawozdanie do Ministerstwa Handlu o działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • biura reprezentacyjne muszą zdawać roczny raport w lokalnym urzędzie Ministerstwa Handlu.

 

Umowa współpracy gospodarczej (Business Cooperation Contract, BCC)

Umowa współpracy gospodarczej to kontrakt pomiędzy stronami, zwykle zagranicznym inwestorem i lokalnym przedsiębiorstwem. Nie tworzy to podmiotu prawnego, ale pozwala partnerom na prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej, przyznania odpowiedzialności i rozdziału zysków i strat. Jest stosowana najczęściej w sektorach w których spółki z.o.o. i s.a. są ograniczone. Jest to również możliwość prywatnego finansowania przedsięwzięcia, bez oddawania kontroli zagranicznemu partnerowi.

 

Build-Operate-Transfer (BoT), Build-Transfer, Build-Transfer-Operate

Zagraniczni inwestorzy mogą zawierać kontrakty BOT, BT i BTO z organami rządowymi na budowę obiektów infrastruktury w Wietnamie. Te kontrakty są zwykle stosowane w transporcie, produkcji energii, dostawach wody, ściekach i oczyszczalniach wody. Prawa i obowiązki stron są określone w kontrakcie. Różnice pomiędzy BOT, BT i BTO polegają na momencie w którym projekt zostaje przejęty przez państwo.

 

Rejestracja działalności gospodarczej

1

Sprawdź proponowane nazwy firmy; uzyskaj zaświadczenie o zgłoszeniu działalności gospodarczej jak również zaświadczenie o rejestracji podatkowej z lokalnego Wydziału Planowania i Inwestycji

 

Placówka: Biuro rejestracji firm, Wydział Planowania i Inwestycji

 

Wnioskodawca musi złożyć dokumenty zgodnie Rozporządzeniem Państwowym 78/2015/ND-CP w sprawie rejestracji przedsiębiorstw z dnia 14 września 2015 r. W przypadku gdy dokumentacja wniosku o rejestrację przedsiębiorstwa spełnia w pełni warunki wystawiania zaświadczenia o rejestracji przedsiębiorstwa, informacja o tym wniosku będzie przekazana do bazy danych Generalnego Departamentu Podatkowego (Minsterstwo Finansów) Generalny Departament Podatkowy jest odpowiedzialny, aby w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania informacji z krajowej bazy danych informacji, stworzyć numer kodu przedsiębiorstwa i przekazania go do krajowej bazy danych aby Prowincjonalne Biuro Rejestracji Działalności Gospodarczej mogło wydać je do przedsiębiorstwa Każde przedsiębiorstwo otrzymuje jeden unikalny numer kodu przedsiębiorstwa. Ten numer kodu to zarówno kod rejestracji przedsiębiorstwa, jak i numer kodu podatkowego tego przedsiębiorstwa. 

5 dni

VND 200,000 (opłaty urzędowe)

2

Zrób pieczątkę nagłówkową firmy

Placówka: Producent pieczątek nagłówkowych firmy

 

Firma uzyskuje pieczątkę nagłówkową firmy od producenta pieczątek

2-4 dni

VND 165,000 - VND 370,000 za brązową pieczęć

3

Rejestracja wzoru pieczątki nagłówkowej firmy w Biurze Rejestracji Firm

 

Placówka: Biuro Rejestracji Firm

Na podstawie rozporządzenia Nr. 78/2015/ND-CP: Punkt 44, każde przedsiębiorstwo ma prawo decydować o formie, wielkości zawartości pieczęci.

 

Pieczęć nagłówkowa firmy musi zawierać:

 • Nazwę przedsiębiorstwa;
 • Numer ID przedsiębiorstwa.

 

Przedsiębiorca musi wysłać wzór pieczątki nagłówkowej firmy do Biura Rejestracji Firm, następnie Biuro Rejestracji Firm wyśle pokwitowanie do przedsiębiorstwa i opublikuje wzór pieczątki w Krajowym Portalu Rejestracji Firm. Przedsiębiorstwo może rozpocząć korzystanie z pieczęci po otrzymaniu dowodu ogłoszenia o publikacji.

5 dni

Brak opłaty

4

Otwarcie rachunku bankowego

 

Placówka: Bank

 

Każdy bank wymaga innego minimalnego depozytu aby otworzyć rachunek. Na przykład, Vietcombank wymaga stałej wkoty w wysokości 1 miliona dla rachunku w VND i 300 USD dla rachunku w USD, podczas gdy Bank Handlowy Asia wymaga 1 miliona VND dla rachunku w VND i $100 dla rachunku w USD. Aby otworzyć konto bank potrzebuje banku wypełnionego formularza wniosku, pieczęci firmy, certyfikatu rejestracyjnego firmy firmy oraz uchwały zarządu w sprawie podpisów upoważnionych. - TO CHECK

1 dzień

Brak opłaty

5

Kup wstępnie wydrukowane faktury VAT z Miejskiego Urzędu Skarbowego lub pozyskaj i wydrukuj własne faktury VAT

 

Placówka: Miejski Urząd Skarbowy

 

Wszystkie firmy winny używać własnych, wydrukowanych faktur VAT od dnia 01.01.2011r. na podstawie rozporządzenia Nr. 51/2010/ND-CP („rozporządzenie 51”) z dnia 14.05.2010r. oraz jego wytycznych (jeśli są), tudzież, firma musi skontaktować się z wydawcą aby zamówić wydruk własnej książki faktur VAT na jego żądanie i musi wdrożyć procedurę prawną dotyczącą rejestracji i obiegu własnych faktur VAT w Miejskim Urzędzie Skarbowym.

 

Aby zarejestrować własny wydruk faktur, założyciele firmy muszą złożyć wniosek na standardowym formularzu wraz z: a) próbką wydrukowaną fakturą, w z tym wszystkimi szczegółami ustawowymi; B) mapą wskazująca lokalizację biura spółki lub kopię umowy najmu, jeżeli lokal jest wynajmowany, poświadczony przez radę gminy; C) dowód osobisty dyrektora generalnego; D) kopię świadectwa rejestracji przedsiębiorstwa; Oraz e) oraz zaświadczenie o rejestracji podatkowej i kopię tego zaświadczenia.

 

Według informacji Ministerstwa Obiegu Finansowego nr 64/2013 / TT-BTC (15 maja 2013 r.), Które zmieniają informację Ministerialną Obiegu Finansowego 153/2010 / TT-BTC (28 września 2010 r.) Firma może samodzielnie wydrukować faktury VAT, jeśli poniesie całkowitą kwotę kary podatkowej w wysokości mniejszej niż 50 milionów VND w ciągu 365 dni kolejnych dni przed pierwszym własnym wydrukiem.

 

Firma winna przygotować ogłoszenie o wystawianiu faktury i przesłanie go do właściwego organu podatkowego, w miejscu siedziby firmy oraz w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania ogłoszenia i najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych przed dniem, w którym faktura jest w obiegu, a ogłoszenie musi być niezwłocznie wymienione we wszystkich placówkach korzystających z takiej faktury w celu sprzedaży towarów i usług przez cały okres takiego wykorzystania (art. 11 rozporządzenia 51 i art. 9 ust. 4 okólnika 153/2010 / TT- BTC w sprawie wdrożenia rozporządzenia 51).

 

Łącznie, może zając to około 10 dni. aby wydrukować faktury VAT i zarejestrować je w Miejskim Urzędzie Skarbowym

10 dni, równocześnie z poprzednią procedurą

Około 200,000 VND za książkę

* 6

Opublikowanie treści rejestracji na Krajowym Portalu Rejestracji Działalności Gospodarczej (ang: NBRP)

 

Placówka: Krajowy Portal Rejestracji Działalności Gospodarczej (ang: NBRP)

 

Zgodnie z artykułem 33 Ustawy o Przedsiębiorstwach 2014 Nr. 68/2014/QH13 przedsiębiorstwo musi ogłosić na Krajowym Portalu Rejestracji Działalności Gospodarczej i uiścić opłatę w ciągu 30 dni od daty ustanowienia rejestracji . Ogłoszenie musi zawierać informacje o rejestrze zaświadczenia działalności gospodarczej oraz informacji o gałęziach działalności, wykazu akcjonariuszy założycieli oraz wszystkich akcjonariuszy będących zagranicznymi inwestorami.

Opłata za publikację treści rejestracyjnych w Krajowym Portalu Rejestru Działalności Gospodarczej wynosi 300 000 VND zgodnie z Obiegiem Nr. 106/2013/TT-BTC Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2013.

5 dni, równocześnie z poprzednią procedurą

300,00 VND

* 7

Opłacenie podatku od zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

 

Placówka: Urząd podatkowy lub bank handlowy

 

Podatek od działalności gospodarczej jest płacony organowi podatkowemu, gdzie przedsiębiorstwo składa swoje sprawozdania podatkowe lub w wyznaczonych bankach handlowych. Owy podatek od działalności gospodarczej jest płacony corocznie i w pierwszym miesiącu roku (w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw) oraz w miesiącu, w którym nowo powstałe przedsiębiorstwo uzyskuje zaświadczenie o rejestracji podatkowej i kod podatkowy. Nowa firma założona w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku winna zapłacić całkowity roczny podatek od działalności gospodarczej, jeśli została założona w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wówczas płaci 50% rocznego podatku licencyjnego.

5 dni, równocześnie z poprzednią procedurą

1,000,000 VND (podatek od działalności gospodarczej)

* 8

Rejestracja w miejscowym urzędzie pracy, aby zadeklarować korzystanie z pracy (Miejski Zakład Pracy, Inwalidów i Spraw Społecznych).

 

Placówka: Miejski Urząd Pracy

 

W ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności pracodawca musi zarejestrować w Biurze Pracy wszystkich pracowników i ich kwalifikacje (zgodnie z ustalonymi formularzami). Związek pomiędzy pracodawcą a jego pracownikami jest regulowany przez Kodeks Pracy i jak określono w umowach o pracę.

1 dzień, równocześnie z poprzednią procedurą

brak opłaty

* 9

Rejestracja pracowników w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego.

 

Placówka: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

 

Firma musi zarejestrować w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wszystkich pracowników, którzy mają umowy na okres 3 miesięcy lub dłużej. Pracodawca musi wypełnić formularz dostarczony przez Hanoi Social Insurance i musi zawierać następujące informacje: nazwisko pracownika i datę urodzenia, wynagrodzenie (zgodnie z umową o pracę), numer seryjny księgi ubezpieczenia społecznego (dla pracowników z wydanymi już książkami ), poświadczoną kopię zaświadczenia rejestracyjnego działalności gospodarczej oraz kopię każdej umowy o pracę.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi, w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku, wydać księgę ubezpieczeniową dla każdego nowego pracownika, dla którego księga nie została wydana przez poprzedniego pracodawcę. Pracodawca jest odpowiedzialny za płacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne każdego pracownika. Ponieważ ubezpieczenie zdrowotne połączone jest z funduszami ubezpieczeń społecznych, dokonuje się płatności (miesięcznie lub kwartalnie) bezpośrednio do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadectwa ubezpieczenia zdrowotnego wydawane są w pierwszym miesiącu roku.

1 dzień, równocześnie z poprzednią procedurą

brak opłaty

*Odbywa się równocześnie z poprzednią procedurą.

***

Źródło: doingbusiness.org

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Okna Toruń

Na początek Dobór okien do domu jest niezwykle ważny nie tylko ze względu na wygląd i e...
Polska - Toruń 2021-11-28 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

DJ Toruń

DJ konferansjer na wesele – podstawa udanej zabawy Ten, kto planuje wesele, marzy o tym,...
Polska - Toruń 2021-11-28 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Licówki

Uzupełnienia protetyczne – licówki stomatologiczne Licówki należą do grup...
Polska - Toruń 2021-11-28 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert