Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKodeks pracy

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-08-25 13:20:16
azja, wietnam, kodeks pracy

Kodeks Pracy obejmuje wiele zagadnień związanych z pracą, w tym rekrutację, umowy o pracę, godziny pracy, dyscyplinę pracy i rozwiązywanie sporów pracowniczych. Kodeksu pracy stosuje się do pracowników i pracodawców, organizacji zarówno zagranicznych, jak i krajowych.

Umowa o pracę

W Wietnamie stosunki pracy są regulowane przez umowy zawarte między pracodawcą a pra-cownikiem. Umowy mogą przyjmować jedną z następujących form:

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony.
 • Umowa o pracę na czas określony - czas trwania, który jest zdefiniowany przez obie strony jako okres od jednego do trzech lat
 • Umowę pracy na czas określony dla określonego projektu lub pracy sezonowej - trwa krócej niż rok

Umowa o pracę na czas określony może być odnowiona tylko dwa razy; po tym pracodawca musi podpisać umowę o pracę na czas nieokreślony. Jeśli pracodawca nie chce odnowić umowy o pracę z pracownikiem, pracodawca musi poinformować pracownika o rozwiązaniu umowy co najmniej 15 dni przed datą wygaśnięcia umowy o pracę.

 

Umowy muszą być zgodne z zaleconym formularzem opublikowanym przez Ministerstwo Pracy, Inwalidów Wojennych i Spraw Społecznych (MOLISA). Umowa powinna zawierać opis stanowiska pracy, miejsca pracy, wynagrodzenia, czas trwania umowy, okres próbny i pokrywać kwestie takie jak ubezpieczenie społeczne i ochrona pracy. Kodeks Pracy umożliwia pracodawcy wymóg, aby pracownik, którego praca dotyczy tajemnic handlowych lub technologicznych, za-wierania osobnej umowy o zachowaniu poufności i zatajenia tych tajemnic. Umowy o zachowa-niu poufności może zawierać klauzulę o konsekwencjach odszkodowania w przypadku narusze-nia tej umowy.

 

Kodeks pracy zabrania pracodawcom utrzymywania oryginalnych dowodów i kwalifikacji pra-cowników przy podpisywaniu i wykonywaniu umów o pracę. Ponadto pracodawca nie może wymagać, aby pracownik zapłacił środkami pieniężnymi lub dostarczył jakichkolwiek aktyw, w celu zagwarantowania wydajności pracy pod umową o pracę.

 

Umowy muszą być podpisane przez dyrektora generalnego organizacji lub inną upoważnioną osobę, przed rozpoczęciem pracy.

 

Czas pracy i urlop

Zgodnie z wietnamskim kodeksem pracy, godziny pracy nie powinny przekraczać 8 godzin dziennie lub 48 godzin tygodniowo. Jednakże, może być to rozszerzone poprzez porozumienie między pracodawcą a pracownikiem, ale nie może przekraczać w sumie 4 godzin dziennie, 30 godzin miesięcznie i 200 godzin rocznie. Pracownikom, którzy pracują w nadgodzinach, przy-sługuje dodatkowe wynagrodzenie. Normalna stawka za nadgodziny musi wynosić co najmniej 150% stawki standardowej. W dni wolne od pracy stawki za nadgodziny muszą wynosić co naj-mniej 200 % stawki standardowej, a w dni świąteczne stawki za nadgodziny wynoszą 300 % stawki standardowej.

 

Pracownicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia i kobiety, które są w ciąży więcej niż siedem miesięcy lub mają dziecko w wieku poniżej jednego roku, otrzymują dodatkowe godziny wolne od pracy i nie mogą pracować w nadgodzinach.

 

Pracownicy mają prawo do odpoczynku co najmniej jeden dzień w tygodniu.

 

Pracownicy, którzy byli zatrudnieni przez 12 miesięcy, otrzymują co najmniej 12 dni płatnego rocznego urlopu rocznie, a także 10 dni świąt państwowych każdego roku. Pracownicy, którzy pracują w niebezpiecznych miejscach pracy lub ci, którzy znajdują się w obszarach trudnych warunków życia, są uprawnieni do od dwóch do czterech dodatkowych dni wolnych. Ponadto pracownicy, ogólnie mają prawo do dodatkowego dnia urlopu za każde pięć lat przepracowane w firmie.

 

Pracownicy mają prawo do chorobowego, mimo, że nie jest ono opłacane przez pracodawcę. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obejmuje zasiłek chorobowy dla pracowników, a także dla pracowników płci żeńskiej, dbając o ich chore dzieci. Maksymalny czas przyznawany rocznie na zwolnienie lekarskie to 30 dni (w większości branż i zawodów), z 15 dniowym pozwoleniem na opiekę nad chorymi dziećmi. Dodatek przyznany zamiast wynagrodzenia równy jest 75% wyna-grodzenia, które jest wykorzystywany do obliczania miesięcznej składki ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenie społeczne

Obowiązkowy system ubezpieczeń społecznych w Wietnamie obejmuje choroby, macierzyństwo, wypadki przy pracy, choroby zawodowe, emeryturę i rentę. Pracodawcy i wietnamscy pra-cownicy są zobowiązani do wnoszenia co miesięcznych obowiązkowych składek na ubezpiecze-nie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Świadczenia emerytalne są objęte obowiązkowym systemem ubezpieczeń społecznych.

 

Odliczenie do 1 mln VND miesięcznie jest dopuszczalne za wkłady do dodatkowych systemów emerytalnych. Choć wciąż w fazie początkowej oczekuje się, że większa liczba dostawców za-pewni dodatkowe systemy emerytalne. Dzięki tym programom pracownicy będą mieli lepsze wsparcie a zaoszczędzone środki na emeryturę dywersyfikują źródła ich emerytur i zapewnią pracodawcom środki na utrzymanie kluczowych pracowników.

 

System obowiązkowych ubezpieczeń społecznych stosuje się do wszystkich przedsiębiorstw, ciał i organizacji, które zatrudniają pracowników w ramach umów o pracę na czas określony od po-nad trzech miesięcy, jak i dla umów o pracę na czas nieokreślony. Pracodawcy i pracownicy muszą płacić składki do Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych równej 18% docho-du brutto przez pracodawcę i 8 % przez pracownika.

 

Fundusz obejmuje świadczenia pracownicze podczas zwolnienia chorobowego, urlopu macie-rzyńskiego, emerytury, odszkodowania za wypadki przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczenia dla osób ocalałych po wypadkach. Pułap ubezpieczeń społecznych wynosi 20-krotność płacy minimalnej rządu, wynosząca obecnie 2,15 mln zł miesięcznie

 

Ponadto pracodawcy i pracownicy mają obowiązek składnia się do Państwowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego na częściowe pokrycie świadczeń opieki zdrowotnej. Składki sta-nowią obecnie 4.55 dochodu brutto, z czego 3% jest odpowiedzialnością pracodawcy i 1,5% odpowiedzialnością pracownika. W przeciwieństwie do innych składek na ubezpieczenie spo-łeczne wymogi dotyczące składek na opiekę zdrowotną mają zastosowanie również do pracow-ników z zagranicy.

 

Przedsiębiorstwo ma również obowiązek składania się na Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

 

Miesięczne emerytury są wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli dana osoba składała się na ubezpieczenie społeczne przez ponad 20 lat i po osiągnięciu 60 lat dla mężczyzn, lub 55 lat dla kobiet.

 

Opieka zdrowotna i świadczenia

Opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna jest pokrywana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak systemy prywatne stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród pracodawców zagranicz-nych, ale należy zauważyć, że cudzoziemcy, zawierający umowę o pracę z przedsiębiorstwem w Wietnamie, mają obowiązek podlegania systemowi ubezpieczenia zdrowotnego w lokalnym urzędzie ubezpieczeń społecznych.

 

Odszkodowania pracownicze

Pracownicy cierpiący z powodu wypadku przy pracy lub na chorobę związaną z pracą są upraw-nieni do świadczenia w wysokości 100% wynagrodzenia w okresie wstępnego leczenia. Praco-dawca jest odpowiedzialny za świadczenia i wszystkie koszty badania i leczenia. Po zakończeniu leczenia pracownik otrzyma dalsze świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w oparciu o stopień niepełnosprawności i choroby. Jeżeli pracownik umiera w wyniku urazu lub choroby związanej z pracą, jego rodzina będzie uprawniona do świadczeń z tytułu śmierci pokrytego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawcy mają dodatkowy obowiązek zapłaty odszko-dowania reprezentujące co najmniej 30-miesięczne wynagrodzenie, pracownikom, którzy ponieśli zmniejszenie ich zdolności do pracy o ponad 81%, lub muszą zapłacić odpowiednią kwotę bliskim krewnym pracownika, który umarł w wyniku wypadku przy pracy lub choroby, która nie było spowodowana jego zaniedbaniem. W przypadkach, gdy uszczerbek na zdrowiu lub śmierci pracownika jest z jego własnej winy, pracownik nadal będzie otrzymywać zasiłek równy co naj-mniej 12-miesięcznym wynagrodzeniom.

 

Zatrudnienia pracowników będących i niebędących rezydentami

Wietnamski Kodeks Pracy stanowi, że zagraniczne spółki, ich oddziały i agenci muszą zapewnić obywatelom wietnamskim pierwszeństwa w zatrudnieniu. Aczkolwiek, emigranci mogą być również zatrudnieni.

 

Wietnamscy obywatele, którzy chcą być zatrudnieni przez firmy zagraniczne muszą spełniać następujące kryteria:

 • Mają ponad 18 lat (z wyjątkami)
 • Wypełnili swoje zobowiązania prawne
 • Nie zostali oskarżeni o jakąkolwiek działalność przestępczą
 • Nie są urzędnikami, pracownikami organizacji masowych lub pracownikami sił zbrojnych
 • Są emerytowanymi urzędnikami, urzędnikami państwowymi lub personelem sił zbrojnych, którzy uzyskali zgodę od byłych pracodawców.

 

W przypadku gdy stanowisko pracy wymaga specjalistycznych umiejętności lub menadżerskich odpowiedzialności wyższego szczebla, których wietnamscy mieszkańcy nie mogą spełnić, orga-nizacje są upoważnione do zatrudnienia cudzoziemców w celu wypełnienia tej pozycji. Dla większości pozycji, zagraniczni pracownicy muszą udostępnić oryginalne kopie odpowiednich kwalifikacji edukacyjnych w celu uzyskania pozwolenia na pracę.

 

Cudzoziemcy, którzy pracują w Wietnamie są zobligowani do uzyskania pozwolenia na pracę lub uzyskania potwierdzenia z lokalnego urzędu pracy, że osoba ta jest zwolniona z wymogu posiadania zezwolenia na pracę.

 

Pozwolenia na prace wydawane są na taki sam okres jak okres obowiązywania umowy o pracę; zezwolenie na pracę może być wystawiane na maksymalnie 24 miesiące i może być odnawiane na ten sam okres.

 

Wszyscy cudzoziemcy będą musieli ubiegać się o pozwolenie na pracę, z wyjątkiem następują-cych przypadków:

 • Są członkami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z więcej niż dwoma członkami,
 • Są właścicielami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Są członkami zarządu spółki akcyjnej,
 • Są w Wietnamie, aby oferować i sprzedawać usługi,
 • Są w Wietnamie, aby zajmować się sytuacjami kryzysowymi, które mogą mieć wpływ na działalność biznesową, z którą wietnamscy eksperci nie mogą sobie poradzić,
 • Są zagranicznymi prawnikami, którym zostało wydane prawo do wykonywania praktyki prawnej w Wietnamie,
 • Ruch wewnętrzny cudzoziemców w przedsiębiorstwach działających w 11 sektorach usług określonych w planie zaangażowania Wietnamu wobec Światowej Organizacji Handlu nie podlega wymogom zezwoleń na pracę.

***

Źródło: globalconnections.hsbc.com/global/en/tools-data/country-guides/vn/labour

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Okna Toruń

Na początek Dobór okien do domu jest niezwykle ważny nie tylko ze względu na wygląd i e...
Polska - Toruń 2021-11-28 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

DJ Toruń

DJ konferansjer na wesele – podstawa udanej zabawy Ten, kto planuje wesele, marzy o tym,...
Polska - Toruń 2021-11-28 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Licówki

Uzupełnienia protetyczne – licówki stomatologiczne Licówki należą do grup...
Polska - Toruń 2021-11-28 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert